INDKØB, UDBUD & OPS

NY Konkurrenceloven med kommentarer

Konkurrenceloven med kommentarer. Kirsten Levinsens 4. udgave af Konkurrenceloven med kommentarer giver et gennemgribende og opdateret indblik i konkurrenceloven. Der er tale om et uundværligt opslagsværk for fagfolk, der arbejder med eller ønsker at arbejde med konkurrenceloven i alle dens mange facetter.

Af: Konkurrenceraardgivning.dk

Siden 3. udgaven, der udkom i 2009, er konkurrenceloven blevet ændret fem gange (6 gange med den seneste ændring pr. 1. januar 2018). Hovedelementerne i de 5 lovændringer er

 • sænkning af fusionstærsklerne med virkning fra den 1. oktober 2013
 • indførelse af fængselsstraf fra den 1. marts 2013 for den, der indgår en kartelaftale
 • indførelse af gebyrer for anmeldelse af fusioner med virkning fra den 1. august 2013
 • omlægning den 1. juli 2015 af Konkurrencerådet til en mindre bestyrelse
 • indførelse – ligeledes fra den 1. juli 2015 – af sektorspecifik fusionskontrol, for så vidt angår fusioner mellem erhvervsmæssige udbydere af elektroniske kommunikationsnet i Danmark

Den seneste ændring af konkurrenceloven med ikrafttræden 1. januar 2018 går ud på, at

 • ændre de hidtil gældende undtagelser fra forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler, de såkaldte bagatelregler, så de kommer på linje med EU-konkurrencereglerne
 • muliggøre at fristerne for behandling af en anmeldt fusion kan afbrydes ekstraordinært, hvis de deltagende virksomheder ikke inden en given frist har indsendt de oplysninger, som konkurrencemyndigheden har krævet
 • ændre fristerne for afgivelse af tilsagn
 • ændre reglen om en virksomheds indsigt i oplysninger om sig selv (egenacces). I tilslutning hertil bliver oplysningspligten og indsigtsretten efter de kommende regler i databeskyttelsesforordningen begrænset i sager og undersøgelser efter konkurrenceloven
 • styrke straflempelsesreglerne ved at give mulighed for indgivelse af en foreløbig ansøgning uden fuldstændig dokumentation for et kartel svarende til reglerne i en række andre lande,
 • klargøre, hvilken omsætning der skal indgå i bødeudmålingen, og
 • klargøre at der skal fremover udpeges suppleanter til Konkurrencerådet

Endelig indebærer lovforslaget, at Folketinget giver sit ratifikationssamtykke til en ny samarbejdsaftale på konkurrenceområdet mellem konkurrencemyndighederne i Danmark, Finland, Grønland, Island, Norge og Sverige og på Færøerne, som er underskrevet i september 2017. Loven er behandlet som lovforslag i fremstillingen.

I 4. udgaven sondres der ved omtalen af afgørelser ikke imellem, hvorvidt det er en afgørelse truffet af rådet eller af styrelsen. Lidt ærgerligt, men på den anden side er der så få afgørelser af begge slags, at det næppe får den store betydning for vurderingerne af afgørelsernes oprindelse. Afgørelser, domme, lovgivning, EU-retsakter mv. fra tiden efter den 1. juli 2017 er ikke omtalt.