MARKEDS- & AKTØRNYT

Aktindsigt i konkurrencesager

På konkurrencelovens område er der adgang til administrativ prøvelse ved Konkurrenceankenævnet. Det vil sige mulighed for at klage til Konkurrenceankenævnet over de af styrelsens afgørelser, som er omfattet af Konkurrenceankenævnets kompetence.

Herudover er der også adgang til at indbringe en sag for domstolene. Denne artikel vil på baggrund af Konkurrenceankenævnets kendelser fra 2018 beskrive, hvem der har ret til aktindsigt i sager og undersøgelser efter konkurrenceloven. Artiklens fokus vil være på retten til aktindsigt i sager, hvori der er blevet eller vil blive truffet administrativ afgørelse i hen – hold til konkurrencelovens §§ 6 og 11 (herefter konkurrence – sager).

Ankeadgangen til Konkurrenceankenævnet sikrer, at der er adgang til administrativ prøvelse af styrelsens forvaltningsretlige afgørelser; herudover er der også adgang til domstolsprøvelse.

I 2018 har Konkurrenceankenævnet afsagt fem kendelser vedrørende forvaltningsretlige spørgsmål, hvor ankenævnet bl.a. har stadfæstet styrelsens vurdering af partsstatus, sagsbegrebet og adgang til egenacces.

Læs artiklen her: https://www.kfst.dk/media/54493/20190628-aktindsigt-i-konkurrencesager.pdf